नि मिलल झुम्का सुनसरी म !

कृष्ण समर्पण

दाड्डसे थारु पत्रकारक टिम सुनसरिक झुम्काम हुईटि रलक थारु पत्रकार संघ नेपालक तेस्रा अधिबेसन म भाग लिहक लाग दिनक एक बजे नेड्डना पलान तय हुईल । बिहिबार क उ दिन चुनावक लाग मनोनयन दर्ता करैना दिन फे रह। घोराहि बजार मनै व बस गाडिले खचाखच भरल रह । सास लेना फे मुस्किल उ दिनम चुनावक माहोल ह्यारबेर लग्तिरह आप नेपालम कुछ हुई । एक बजे नेड्डना कार्यक्रम मनैनक रमिता हेटि हेर्टि साह्रे दुई बजगैल ।

सक्कुजे जम्घट हुईलि लौव अग्रासन साप्ताहिक क अफिसम । नेपाल पत्रकार संघ दाड्डक अध्यक्ष सबिन प्रियासन चौधरी ओ थारु पत्रकार संघ दाड्डक सल्हाकार के.बि चौधरीक बिदाईसे हमार यात्रा सुरु हुईल । दान्चे आघ जाक रुक्ली बिस मिनेट सम कारण एक्ठो बठिन्या पत्रकार कल्पना आम्हिन सम्म नि आईलरलहि। कुरत—कुरत मिच्छा गैलि उ भर आम्हिन सम नि अईलि हम्र भर कल्पनक कल्पनामा बैस्टी रलहि ।

कुछ पाछ असिक निहुई कैक मै सन्तोश दादु ह कनु ओ हमार टिम कल्पनक गाउँहोर लम्कल हुँकहिन लिह। पिप्रक रुख्वोथे बातु कना कल्पना ओत्ठ निरहल पाछ हमार होस खुलल कि उ हमिन ठग्ति बाटि कना । बिस मिनेट पाछ बल्ल—बल्ल एकठो बाईक देखा परल मै गेस करदर्नु कि उ पक्कैफे् कल्पना हुईटि कना । ना काहटि उ कल्पना जो रलही जिन्सक पाईन्ट ,बर्का बरुवार जुत्ता, ध्याबर भर लिपिस्टिक ओ मगमगैना सेन्ट । सक्कु जे खुब गराब कना सोच्म रहल हम्र हुकाहार रुपरड्डले चुप होगैलि ।

कल्पनकम मोहित हुईटि मै कनु सन्तोश दादु महि त दुल्हि लिह आईल दुलहा हंस लागता । कलपना मुसुमुसु हंस्ति रलहि। लौव स्कारपिओ, मैयाभरल थारु गाना ओ पंज्रह कल्पना । गफ लगैटि कब लमही पुग्ली पता नि चल्ल । गाडि आपन गतिम नेड्डति रह हम्र भर सक्कुजे झुम्का कसिन हुई कल्पजना कर्टि गफ लगैटि गैलि । पानी ध्यार पिना म्वाँर बानिक कारण बरा हालि ट्याँङकि भरगैल। मै डईबरुवा दाद ह कनु दादु मालपोत कार्यालयम रोकडेबि। म्वाँर बात बुज्झल या हुकहिन फे लागल रलहिन लालु सर कल काजे सर मुद्धा दर्ना बा। यि बात सुन्क थारु बगाल गल्ल हँस्ल। बथिन्यन भर मुँ छोप्क मुसुमुसु हाँस लग्ल।

डईबरुवा दादु मालपोत कार्यालय आगिल कटि पर्बत्वक बिचम फैलहर ठाउँम गाडि रोक्ल। बरा जटिल मुद्धा रह फैसला हुईना बरा ध्यार टाईम लागल। और जाहनक भर फैसला हो स्याकल रलहिन हालिह। ध्वोद्धा खालि हुईल । बरा मज्जा लागल। सन्तोश दाजु कल आप फोटो खिचाई ओ फेसबुकम डारी। हम्र सक्कुजे आईदि टँगैली घ्याँचम । बठिनया बगालभर जात बेर कर्ल। लिपिस्टिक ओ क्रिमपाउडर लगैना ठिक्क । फोटो खिचाईल पाछ सबि सर फोटो पोस्ट कर्ल ओ स्टयाटस लिख्ल “लाग्यौँ हामी सुुनसरीतिर…” ओ सक्कु जाहान ट्याग कैडेल्।

हमार यात्रा रुपन्देहि सम पुगल। एक्ठो होटलम नास्ता खैलि। फे जसो शुरु हुईल हमार यात्रा। सन्झ्यक समैय, चौकस मन। आघ सन्तोस दादु,पाछक सिट्म लालु सर, सबि सर ओ सुन्दर सर बिच्चक सिट्म मै एक पाँजर बिष्णु कुसुम ओ निता और पाँजर कल्पना । म्वाँर मन ओस्टह चौकस हुईति रह। कनि काँहासे बात निक्र कि सक्कु जान्हक प्याट बथा जाए हाँसत—हाँसत। यात्रा निरन्तर आघ बहर्टि गैल। जुर—जुर हावा। झिलमिल—झिलमिल बत्ति कब नारायाणी लडिया पुग्ली पत नि चल्ल।

नारायणी लडियक जुर हावाले सन्तोश दादुक निन खुल गैलिन। सक्कु जाहानक निन खुलादेल। तब फे जसो हमार ठट््यौली गफ चल लागल। आप पाल्या सन्तोश दादुक। गफ लगाए भिर्ल आपन जवानिक ओ आपन भ्वाजक । छोटिमक नाउँ गल्वा बात सुनबेर जात गालमर्ना। भ्वाजक सक्कु बात सुनैति गैल। जन्नि रुईलक नक्कल कर्टि दुलहि रुई हँस रुई लग्ल । हमार हाँसिक सिमा नि रह प्याट मिस मिस हँस्लि। ओम्नह बिष्णु कुसुम थप्लि। दिउली फुट्टी गित गैति सम्झैति गैलि दुलहि सन्तोसह। पाछ बैठल ठर्या बगाल का कम चुप—चप रेकर्ड कर्ल रलह सुनादेल हमार हाँसि और मच गैल बे्रक लगैना कर्रा।

हम्र सौराहा पुग्लि रातिक ११ बजे। पैलह फोन कैक होटेल बुक कर्लरलह सन्तेश दाजि। एकठो रुमम लौर्या बगाल, और दुईठो रुमम हम्र लौरा बगाल सुत्ना हुईली। फ्रेसओरेस होक खाना खाई गैली। तर उ होटेलक ब्यबस्थापन देक्क महि दिक्क लागल एक छिन फे बैस नि सेक्ना हँस। सन्तोस दादु ह खुब गरैनु। न्वान नि लागल तिना, जुरजुर भात, ख्वाल दाल ओ बासि चट्नी बल्ल बल्ल भात भित्तर छिरल। भुखक आघ क्याकर का लागता किउ टवाँट लगैल किउ भात खाक ओ सुतगैलि।

बिहान्नि उठ्क हेगमुट कर्लि। चिया खैना तयारी हईल। चिया खाक हम्र लग्लि सौराहा घुम। हात्ति हेर्टि सेल्फि ओ फोटो खिचैटि सौराह घुम्लि। यात्रा आघ बह्रल। १० बजे हेतौडा पुग्लि एक छिन बजार घुम्लि ओ बाराके ३ नं.पुलम बिहानीक कल्वा खईली। जात मिठ खाना खवईली उ पर्बटिनिया माँउ।

लौव ठाउँ हेर्ति, बात बतैटि ओ जानकारी लेटि हमार यात्रा आघ बह्रल। पेडा भण्डार क नाउँ सुन्क हम्र खुब हस्लि। बुुुढो बाजेको पेडा भण्डार, पुरानो बाजेको पेडा भण्डार अस्तह अस्तह…। निरन्तर यात्रा आघ बहर्टि गैल २ बजे हम्र जनकपुर पुग्लि। तर हमार स्वाचल जसिन नि रह। किताब म पह्रलहँस नि रह उ जनकपुर। सक्कुहोर फोहोरै फोहर। बिस मिनेटसम घुम्क, फोटो खिचाक ओ पुजा पाठ कर्क बिटल। सब्से बरुवार भक्त लालु रलह सायद जानकिके हुकाहार जुत्ता चोरगैलिन। मन्दिर म हुईना धर्म ओ पाप दुनु सम्झ लग्नु मै मन्दिर म एकठो भक्त बित्ता नप्तिरह धर्म कर्ति रह उहर अउर भक्त जुत्ता चोर्क पाप कर्ति रह। झन्न म्वाँ झवालम चप्पल रह उह चप्पल लगैल लालु सर ।

करिब ५ बजे हमार यात्रा कोशि ब्यारेज पुगल। टि.भि म केल द्याखल उ ठाउँ हेर्लि,फोटो खिचैली ओ कोशीक मच्छिक नास्ता खैली । यात्रा फे शुरु हुईल करिब ७ बजे हम्र सुनसरिक झुम्काम पुग्लि। सेवा ध्वाग लग्लि, भलाकुसारी कर्लि ओ खाना खईली। आन्तरिक छलफल ओराक हम्र भिर्ली छोक्रा नाच। पुठ्क मन्द«ा बजाक कल्पना ह खुब नचैनु लालु सर ओ बिष्णु जि क गितम। लसुनिक पटिया छौँकना दाल असिन सुग्घर सालीनक चुम्मा खैना गाल…। पाछ सन्तोस दादु भिर्ल बोतलक मन्द्रा बजाए। उहर ईन्दिु जि ओ बुनु जि खुब नच्ल।

और दिन बिहानक गैली घुम झुम्का बजार । सन्तोश दादु ओ सर्बहारी दादु मुहम रलक झारी सफा कर्र गैल सैलुनम । लालु जि ग्वारम घल्ना पैवा किन लगैल हुकाहार जुत्ता जो हेराईल रलहिन जनकपुरम । बठिन्या बगाल भर भेस्ट फिटिड्ड कराए गैल टेलरम सायद जिन्स पाईन्टमक चुट्टर ओ छाटि देखाक सुनसरीक ठर्यन ललचैना रहर रलहिन । मै भर गैनु झुम्का ख्वाज ।

कार्यक्रम शुरु हुईल । प्रभातफेरी कर्लि झुम्का बजारम । दुई लाईन म पुरुबसे पश्चिमक थारु पत्रकार रलही और सुनसरीक जन्नि ओ बठिन्यन । मै भर फोटो खिच्टि झुम्का खोज्टि रनहुँ । आपन थारु पहिरनम सुनसरकि बथिन्यन जात सुग्घर । ध्यार गहिरक मै भर भुम्का खोज्टि रनहुँ । कुछ पाछ औपचारीक कार्यक्रम शुरु हुईल ।पहुनन स्वागत कर्ना, बोल्ना, नच्ना ओ सम्मान कर्ना कायक्रम फे हुईल । ओम्नह हमार दाड्डक बिमोचन फे हुईल।

मौलिक सामाचखेवा बनाक कपारीम लेक आईल सुनसरीक जन्नि, लर्का ओ बठिन्यन बरा लग्घुसे हेर्नु। नच्टि अईलक बठिन्यनक बगालम हेर्नु । कुर्सिम बैस्क कान थेट्कार पर्ति कार्यक्रम हेर्टि ओ सुन्टि रलक बठिन्यन हेर्नु । सरकम फोटो खिचैटि रलक बठिन्यनक बगालम हेर्नु । लेहड्डा ओ चोलिया हेर्नु । श्रिङगार हेर्नु रुप ओ रड्ड हेर्नु । बोलि सन्नु । मुस्कान हेर्नु । उप्परसे तर सम्म हेर्नु ।सुग्घर,मन मिल्ना, जो¥र्या मिल्ना झुम्का । मै झुम्का ह नाकम नाहि, कानम नाहि दिलम सजाए चाहतनहँ तर नि मिल्ल झुम्का सुनसरीम ।
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *