योगेश चौधरी ‘राज’
जुटल फुटल करम हन सोझ्याइक लाग उठाइक पर्ना
सोझ बन्हो कठो मलिक्वा छान्डेउ बरा कर्ना–कर्ना!!

लौव बरस कहुँ की दुःखक दिन बहटी आइठ–जाइठ
सौकीक् भरम पुस्तौंपुस्ता जिम्दरवक दास बन परठ्!!

धिक्कारके बैठल किसान कमैया आँशक बोझ बिस्राइक लाग
जुटल बाटै आज हिक्र दुःख, दर्द ओ चिन्ता बिस्राइक लाग!!

भँकरीभर जाँरक झ्वार संगे रना बरा मोट्टैल सिकार
बिन्ही लहाई जैठ सक्कू बुह्राइल से लेकर लर्कापर्का!!

लभारे बुधिक टरनी, बठ्न्याउ सोङ्ग्या नाच करटा
डफ्फा, मघौटा, मन्द्रा, धमार सखिया हो नच्वाइटा!!

मुर्घी बोल्टी घट्वा लग्ना पाप–पुन कलेस कटे पिट्राओन श्रद्धा डेठ
काह्रल निस्राउ बेट्टेन लाग ढ्वाग भ्याट बर मनैन् कर जैठ!!

मिठ मिठ पकवान संगे जुटल सक्कू गाँउ किसनवन्
बरस भरिक जुराइल मैंया अस्या लागल ठर्वान मेहर्वन्!!

ना बिस्रायौ लेंहगा, चोल्या ना छुटायौं हक अधिकार
लौव जिन्गी हम्रह बनैबी कैद ना करि झवार सिकार!!

शिक्षा दीक्षा डेहक परठ आपन सक्कू लर्कापर्कन्
दुर ना भग्हो इहीन से जिन्गी भर पस्टाई परी!!

सिटरी बयाल आइठ जाइठ हार ना मन्हो टोहरे कभु
जाँर झ्वार नाई टो का विकास आपन लाग करहीक् परी!!
धनगढी–८, कैलाली
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *