सिताराम थारू
शहिदन क रगत बहल
जनतन के आँश बहल ।।

स्वाझ जनता आपन पहिचान खोज्ल
थारू नेता आपन ठाउँ खोज्ल।।

बु्रहाईल डाई बाबा छावक् बट्या हेर्ल
दुश्मन आपन दाउँ हेर्ल।।
लर्का, बच्चा, जन्नी टुअर हुईल
थारू नेता घैंखर हुईल।।

विद्वान नेतन अप्ने अप्ने झग्रा कर्ल
मैगर जनतनक दिलमसे भबक मर्ल।।

शहिदक आत्मा पुछलिन टुह्र काजे असिक करटो?
हमार थारू विद्वान नेतन कल–
हम्रे हमार पहिचानक लाग लरटी
शहिदनक लाग लरटी
जनतनक लाग लरटी
अस्टह हम्रे लरटी रहप, लरटी रहप,
कब्बु नी मिलप …..सद्द लरटी रहप….।

नयाँगाउँ–८, जोतपुर, बर्दिया
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *